top of page

Mandarin Time Pinyin Chart

The pinyin chart with audios is available on computers and tablets only.

a/e/o
-a
-ai
-ao
-an
-ang
-e
-ei
-en
-eng
-er
-o
-ou
-ong
∅-
a
ai
ao
an
ang
e
ei
en
eng
er
o
ou
b-
ba
bai
bao
ban
bang
bei
ben
beng
bo
p-
pa
pai
pao
pan
pang
pei
pen
peng
po
pou
m-
ma
mai
mao
man
mang
me
mei
men
meng
mo
mou
f-
fa
fan
fang
fei
fen
feng
fo
fou
d-
da
dai
dao
dan
dang
de
dei
den
deng
dou
dong
t-
ta
tai
tao
tan
tang
te
teng
tou
tong
n-
na
nai
nao
nan
nang
ne
nei
nen
neng
nou
nong
l-
la
lai
lao
lan
lang
le
lei
leng
lo
lou
long
z-
za
zai
zao
zan
zang
ze
zei
zen
zeng
zou
zong
c-
ca
cai
cao
can
cang
ce
cen
ceng
cou
long
s-
sa
sai
sao
san
sang
se
sen
seng
sou
song
zh-
zha
zhai
zhao
zhan
zhang
zhe
zhei
zhen
zheng
zhou
zhong
ch-
cha
chai
chao
chan
chang
che
chen
cheng
chou
chong
sh-
sha
shai
shao
shan
shang
she
shei
shen
sheng
shou
r-
rao
ran
rang
re
ren
reng
rou
rong
j-
q-
x-
g-
ga
gai
gao
gan
gang
ge
gei
gen
geng
gou
gong
k-
ka
kai
kao
kan
kang
ke
kei
ken
keng
kou
kong
h-
ha
hai
hao
han
hang
he
hei
hen
heng
hou
hong
Anchor 2
i/u/ü
-i
filler-i
-ia
-iao
-ie
-iou
-ian
-iang
-in
-ing
-iong
-u
-ua
-uai
-uei
-uo
-uang
-uen
-ueng
-üe
-üan
-ün
uan
∅-
yi
ya
yao
ye
you
yan
yang
yin
ying
yong
wu
wa
wai
wei
wo
wang
wen
weng
yu
yue
yuan
yun
wan
b-
bi
biao
bie
bian
bin
bing
bu
p-
pi
piao
pie
pian
pin
ping
pu
m-
mi
miao
mie
miu
mian
min
ming
mu
f-
fu
d-
di
diao
die
diu
dian
ding
du
dui
duo
dun
duan
t-
ti
tiao
tie
tian
ting
tu
tui
tuo
tun
tuan
n-
ni
niao
nie
niu
nian
niang
nin
ning
nu
nuo
nüe
nuan
l-
li
lia
liao
lie
liu
lian
liang
lin
ling
lu
luo
lun
lüe
luan
z-
zi
zu
zui
zuo
zun
zuan
c-
ci
cu
cui
cuo
sun
cuan
s-
si
su
sui
suo
zhun
suan
zh-
zhi
zhu
zhua
zhuai
zhui
zhuo
zhuang
chun
zhuan
ch-
chi
chu
chua
chuai
chui
chuo
chuang
shun
chuan
sh-
shi
shu
shua
shuai
shui
shuo
shuang
run
shuan
r-
ri
ru
rua
rui
ruo
ruan
j-
ji
jia
jiao
jie
jiu
jian
jiang
jin
jing
jiong
ju
jue
juan
jun
q-
qi
qia
qiao
qie
qiu
qian
qiang
qin
qing
qiong
qu
que
quan
qun
x-
xi
xia
xiao
xie
xiu
xian
xiang
xin
xing
xiong
xu
xue
xuan
xun
g-
gu
gua
guai
gui
guo
guang
gun
guan
k-
ku
kua
kuai
kui
kuo
kuang
kun
kuan
h-
hu
hua
huai
hui
huo
huang
hun
huan
bottom of page